آموزش ها

آموزش محصولات مگاشید

اتوماسین صنعتی

آشنایی با DCS

سیستم­  های کنترلی توزیع شده همان گونه که از اسم...

آموزش گلخانه های صنعتی

خشک کردن زعفران

روش خشک کردن زعفران زعفران تازه را برای نگهداری طولانی...

کنترل اقلیم گلخانه

کنترل گلخانه با توجه به توضیحات ارائه شده، کنترل شرایط...

پایانه های دور دست (RTU)