پلتفرم مگاشید در 

گــــــلخانه هوشمنـــــــد

پایش شرایط محیطی و اطلاعات هواشناسی گلخانه‌ها و مجموعه‌های کشت و صنعت

کنترل تمامی تجهیزات سرمایشی، گرمایشی و تهویه گلخانه‌ها و مجموعه‌های کشت و صنعت

پایش و کنترل نور گلخانه

پایش و کنترل آبیاری و کودآبیاری گلخانه‌ها و مجموعه‌های کشت و صنعت

حفاظت از تجهیزات گلخانه با استفاده از الگوریتم‌های کنترلی صنعتی

پایش و کنترل سیستم گرمایش مرکزی

پایش و کنترل سامانه‌های نظارت تصویری و دزدگیر

پوشش تمامی پارامترهای محیطی گلخانه‌ها و مجموعه‌های کشت و صنعت (دمای محیط، دمای مخازن آب و کود، دمای بستر کشت، دمای جداری تجهیزات گرمایشی، رطوبت محیط، رطوبت بستر کشت، لوکس نور، انواع گازها، سرعت و جهت باد، بارش برف و باران و…) توسط حسگرهای مگاشید